Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Regulamin przygotowania i zgłaszania prac

Nadsyłane prace (spełniające warunki publikacji naukowej) będą publikowane w recenzowanej monografii:
"Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie"
pod redakcją Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk
.

Prace mogą być pisane w języku polskim lub angielskim.

1. Układ pracy
Tytuł pracy (w języku polskim i angielskim),
Imię i nazwisko Autora wraz z podaniem tytułu i stopnia naukowego, adresu do kontaktu (numer telefonu, adres poczty elektronicznej),
Nazwa instytucji, zakładu, instytutu lub placówki, z której praca pochodzi,
Streszczenie do 250 słów (w języku polskim i angielskim),
Słowa kluczowe (do 5 słów w języku polskim i angielskim),
Wstęp i cel pracy,
Materiał i metody,
Wyniki badań,
Wnioski lub podsumowanie,
Piśmiennictwo (tylko niezbędne pozycje, według kolejności cytowanych prac, w nawiasach kwadratowych).
Spisu piśmiennictwa należy dokonać wg wzoru:
Wojsztel Z.: Nietrzymanie moczu jako jeden z wielkich problemów geriatrycznych. Gerontologia Polska 2 (1) 2003, s. 9-13
lub w przypadku opracowań książkowych np.:
Wójcik M.: Podstawy fizjoterapii. Wrocław, Urban & Partner; 2004.

2. Praca powinna mieć następującą strukturę:
Strona tytułowa powinna zawierać pełny tytuł pracy (w języku polskim i angielskim), imiona i nazwiska autorów oraz tytuły naukowe, nazwę instytucji z której pochodzi praca, imię i nazwisko, adres, numer telefonu i faksu autora odpowiedzialnego za korespondencję.
Streszczenie (polskie i angielskie) - każde nie powinno przekraczać 250 słów. W streszczeniu należy wyodrębnić 4 akapity zatytułowane: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski. Pod streszczeniem należy umieścić słowa kluczowe, do 5 słów (w języku polskim i angielskim).
Tekst - w języku polskim lub angielskim - należy podzielić na części: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski. Prace poglądowe mogą być podzielone w inny sposób.
Piśmiennictwo należy ponumerować zgodnie z kolejnością cytowania w tekście.
Każda z części pracy powinna zaczynać się na nowej stronie: strona tytułowa, streszczenie w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe (polskie i angielskie), tekst, piśmiennictwo, tabele (podpis nad tabelą) i ryciny, wykresy, zdjęcia, (podpis pod ryciną). Kolejne strony należy ponumerować rozpoczynając od strony tytułowej.

3. Pracę do publikacji w monografii (w języku polskim lub angielskim) należy przygotować w formacie A4 (minimum 0,5 arkusza wydawniczego tj. 20 000 znaków ze spacjami), w programie MS WORD 95, 97 lub 2000. Czcionka Times New Roman 12pkt., odstęp między wierszami 1,5, marginesy 2,5 cm z każdej strony. Objętość jednej pracy nie może przekraczać 15 stron.

4. Pracę należy przesłać pocztą elektroniczną (jako załącznik) na adres e-mail: konferencja.prace@eckp.com.pl w terminie najpóźniej do 08.02.2018 r. Otrzymanie pracy zostanie potwierdzone zwrotnie pocztą elektroniczną.

5. Teksty prac niekompletne, przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi powyżej lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane!

6. Każda praca podlega recenzji. W przypadku gdy praca wymaga korekty stosowne informacje zostaną wysłane do Autora pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Autor jest zobowiązany do dostosowania pracy do wskazanych wymagań w terminie do 7 dni od daty wysłania informacji o korekcie przez Organizatora Konferencji i odesłania poprawionej pracy pocztą elektroniczną na adres podany w punkcie nr 4.

7. O zakwalifikowaniu pracy do druku oraz formie prezentacji (ustna lub plakatowa) Autor zostanie powiadomiony tylko drogą elektroniczną, w terminie do 22.03.2018 r.

8. Redakcja Naukowa posiada prawo do dokonywania koniecznych poprawek, skrótów bez konieczności powiadamiania o tym fakcie Autora.

9. Do druku przyjmowane będą prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, doświadczalne, które nie zostały opublikowane i nie zostały złożone do druku w innych czasopismach.


Do góry
Powrót do góry

2013-2019 © Studium Kształcenia Podyplomowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  Projekt i wykonanie: Sławomir Jarząb
Webmaster: Sławomir Jarząb
 
Do góry
Powrót do góry